OBCHODNÉ PODMIENKY

Spôsob dopravy:

Slovenská pošta............3,30 €
Kuriér DPD....................3,90 €
Pri objednávke tovaru nad 40 € doprava kuriérom DPD zadarmo !

Platobné spôsoby:
​Bankový prevod..............bezplatne

Dobierka ..................1 €

Všeobecné obchodné podmienky Axclusive s.r.o.(ďalej len ako "všeobecné obchodné podmienky")Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť Axclusive s.r.o. , Mlynská 1148/9, 05342 Krompachy, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 39153/V, IČO: 50 267 744 ,
DIČ: 2120278050, tel. +421 908 448 385, e-mail:axclusive@axclusive.sk (ďalej len predávajúci).

1. Úvodné ustanovenia
Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach https://axclusive.sk/. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní.Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu sprostredkovateľov.
Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s dodaným tovarom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese axclusive@axclusive.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Axclusive s.r.o. Mlynská 1148/9, 05342 Krompachy - Reklamačné oddelenie. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená na účet určený kupujúcim.

Zodpovedáme za náhradu skutočnej škody a ušlý zisk v zmysle § 379 Obchodného zákonníka (ďalej len "náhrada škody") kvôli vadám dodávky alebo plnenia alebo kvôli porušeniu iných zmluvných alebo nezmluvných povinností, najmä tých, ktoré vyplývajú z nedovoleného konania, a to iba v prípade ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Horeuvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí pri ujme na zdraví alebo živote, pri prevzatí záruky alebo rizík spojených so zaobstaraním, pri podstatnom porušení zmluvných povinností, ako aj pri zodpovednosti za vady výrobku.
Náhrada škody kvôli podstatnému porušeniu zmluvných povinností je podľa § 379 Obchodného zákonníka obmedzená na náhradu takých škôd, ktoré sme museli predpokladať pri uzatváraní zmluvy ako možný následok na základe nám známych okolností, (ďalej len "typické zmluvné škody"), pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo škoda spočíva v ujme na zdraví alebo živote, kvôli prevzatiu záruky alebo rizika spojeného so zaobstaraním, ako aj prípadu, kedy zodpovednosť za škodu vyplýva zo zákonnej zodpovednosti za vady výrobkov.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.


Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
3. Kúpna cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet ceny tovaru a prepravy ). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.
Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.
Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru ( spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov ):

 • hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) - kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,

 • hotovostne vkladom na účet predávajúceho - kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,

 • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky prostredníctvom vybranej platobnej brány - kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
Splatnosť kúpnej ceny:
a) pri zvolení bezhotovostnej platby alebo pri hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru,
b) pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.
Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.
Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim, je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Všeobecné ustanovenia

 • Všetky práva registrovaných zákazníkov vyplývajúce z vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. sú neprevediteľné a zanikajú smrťou registrovaného zákazníka, ak je fyzickou osobou alebo zánikom registrovaného zákazníka, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu. Smrťou alebo zánikom registrovaného zákazníka bez právneho nástupcu zanikajú takisto body získané v rámci programu. Tieto body sú neprevediteľné. Získané body ani akékoľvek práva vyplývajúce z programu nemôžu byť predmetom dedičského práva.
 • Spoločnosť Axclusive s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Pravidlá takisto ako obsah, najmä právo zmeny bodovej hodnoty produktu, bodovej hodnoty za hodnotenie produktu (napr. v prípade devalvácie meny, zmeny nákladov súvisiacich s prevádzkou vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. a iných zásahov vyššej moci). O uvedených zmenách bude prevádzkovateľ členov vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. informovať e-mailom alebo prostredníctvom internetových stránok.
 • Vernostný program spoločnosti Axclusive s.r.o. bol pripravený dlhodobým zámerom. Axclusive s.r.o. si však vyhradzuje právo kedykoľvek vernostný program jednostranne ukončiť. Ukončenie programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási prevádzkovateľ oznámením na webových stránkach www.axclusive.sk alebo e- mailom členom vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o. minimálne jeden kalendárny mesiac pred dňom ukončenia programu. Po dátume ukončenia programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru ani za hodnotenie produktov.
 • Vernostného programu spoločnosti Axclusive s.r.o.sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Axclusive s.r.o.
 • Tieto pravidlá nadobúdajú platnosti a účinnosti dňa 8. 3. 2017.

Oznámenie o používaní cookies:

Na našej webovej stránke používame súbory typu cookies. Cookie je malý súbor písmen a číslic, ktoré môžeme vložit do vášho počítaca. Tieto cookies nám umožnujú odlíšiť vás od ostatných užívateľov našej webovej stránky, čo nám pomáha poskytnúť vám príjemnú skúsenosť pri prehliadaní našej webovej stránky a tiež nám to umožnuje zlepšovať našu stránku. Používaním tejto webovej stránky bezvýhradne súhlasíte s uložením súborov typu cookies na váš počítac. Ak si neželáte prijímať cookies z tejto stránky, musíte zmeniť vaše prehliadacie nastavenia, čím zabránite posielaniu cookies na váš počítac.

Informácie o tom, ako používame cookies

Používaním tejto webovej stránky bezvýhradne súhlasíte s uložením cookies na váš počítač. Ak si neželáte prijímať cookies z tejto stránky, musíte zmeniť vaše prehliadacie nastavenia, čím zabránite posielaniu cookies na váš počítac.

Na našich webových stránkach používame cookies: (1) na zlepšenie kapacity a funkcnosti, (2) na udržanie a vylepšenie služby, ktorú naša webová stránka sprostredkováva pre používatelov a (3) na poskytovanie jednorazového prihlásenia na aplikácie a služby tretej strany. Nepoužívame cookies na žiadne iné úcely. Nepoužívame cookies na zisťovanie osobných identifikovatelných informácií alebo citlivých osobných dát.

Cookie je malý súbor písmen a číslic uložený vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítaca. Súbory typu cookies obsahujú informáciu, ktorá je prenesená na pevný disk vášho počítača.

Používame nasledovné súbory typu cookies

 • Nevyhnutne potrebné súbory typu cookies. Tieto cookies sú potrebné pre prevádzku našej webovej stránky. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožnujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
 • Analytické/výkonové súbory typu cookies. Umožnujú nám rozpoznať a spočítat počet návštevníkov a sledovať, kde sa návštevníci pohybujú po našej stránke počas jej používania. Toto nám pomáha zlepšovat spôsob fungovania našej stránky, napríklad formou ubezpečenia sa, že užívatelia ľahko nájdu to, čo hladajú.
 • Funkčné súbory typu cookies. Tieto súbory sa používajú na vaše rozpoznanie, keď opätovne navštívite našu stránku. To nám umožnuje prispôsobiť pre vás náš obsah a zapamätat si vaše preferencie (napríklad vašu voľbu jazyka, či regiónu).
 • Cielené súbory typu cookies. Tieto cookies nahrávajú vašu návštevu našej webovej stránky, jednotlivé strany, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. My používame tieto informácie s cielom lepšie prispôsobit stránky vašim záujmom. Tieto informácie môžu byt zdielané s tretou stranou na rovnaký úcel.

Je možné blokovat súbory typu cookies aktiváciou nastavení na vašom prehliadači, čo vám umožní odmietnut všetky alebo len niektoré súbory typu cookies. Ak však zablokujete všetky cookies, je možné, že nebudete mať prístup na celú stránku alebo niektoré jej časti.

Ak chcete vedieť viac o súboroch typu cookies, vrátane informácií o nastavení súborov, ich spravovaní a vymazávaní, navštívte www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Ak nesúhlasíte s tým, aby ste boli sledovaný analytikmi spoločnosti Google počas celej návštevy webovej stránky, navštívte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Axclusive s.r.o. Mlynská 1148/9 053 42 Krompachy alebo axclusive@axclusive.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Axclusive s.r.o.

Mlynská 1148/9

053 42 Krompachy

mob.: +421 908 448 385

axclusive@axclusive.sk

- Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

- Dátum objednania/dátum prijatia (*) :

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) :

- Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite.